Intra Serebral Kanama

Spontan intraserebral kanama sonrası hipofosfateminin prognoz üzerine etkisi: retrospektif bir çalışma

Hipofosfatemi genellikle spontan intraserebral kanamadan sonra ortaya çıkar, ancak hipofosfateminin prognozu üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Ocak 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında nöroşirürji bölümümüze başvuran spontan intraserebral kanaması olan hastaların klinik verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar başvuru sonrası 1 hafta içinde üç kez elde edilen serum fosfor test değerlerine göre hipofosfatemi grubuna ve hipofosfatemi olmayan gruba ayrıldı. İki grup arasında hastanede yatış sırasındaki komplikasyon insidansı, 28 günlük mortalite ve 6 aylık mRS skoru karşılaştırıldı. Hipofosfatemili hastalarda düşük fosforun 6 aylık mRS skoruna etkisi araştırıldı. Çalışmaya 85’inde hipofosfatemi bulunan toplam 133 hasta dahil edildi. Eğilim skoru eşleştirildikten sonra kırk iki hasta (hipofosfatemi grubunda 21, hipofosfatemi olmayan grupta 21) alındı. İki grup arasında hastanede yatış sırasındaki komplikasyon insidansı, 28 günlük mortalite ve 6 aylık mRS skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P > 0.05). Hipofosfatemili 85 hastada minimum serum fosforu 6 aylık mRS skoru ile ilişkiliydi (B = – 3.153, %95 CI: – 5.842 ~ – 0.463, P = 0.022). Spontan intraserebral kanaması olan hastalarda hastanede yatış sırasında hipofosfateminin oluşup oluşmadığı, komplikasyon insidansı, 28 günlük mortalite ve 6 aylık MRS skoru üzerinde herhangi bir etki göstermedi. Hastaneye yatış sırasında serum fosforunda anlamlı bir azalma (≥0.505 mmol/l), 6 aylık mRS skorunun zayıf olmasıyla korele olabilir. Spontan intraserebral kanama sonrası serum fosfor stabilitesinin korunması prognozu iyileştirebilir.

https://doi.org/10.1007/s10072-022-06358-4