Beyin TümörleriBeyin Tümörleri

Dr. Mustafa Akgun

Son Güncelleme: 14.02.2023

Video: Brain Tumors Dignosis (YouTube Chanel Dr. Mustafa Akgun)

Beyin tümörleri, beyin zarlarından (Pia, Araknoid ve Dura Mater) köken alan (asıl köken araknoid zar hücreleri) menenjiomalar beyinin iyi huylu tümörleri olarak bilinirler. 45 yaş üstünde çoğunlukla görülmelerine rağmen daha genç yaşlarda da görülebilirler. Menenjiomalar lokalizasyona göre şu şekilde isimlendirilirler.

 • Konveksite Menenjiomları,
 • Falks Menenjiomları,
 • Sfenoid Kanat Menenjiomları,
 • Tentorial Menenjiomlar,
 • Petroklival Menenjiomlar,
 • Foramen Magnum Menenjiomları,
 • Klivus Menenjiomları,
 • Tuberkulum Sella Menenjiomları,
 • Olfaktor Oluk Menenjiomları,
 • İntraventriküler Menenjiomlar,
 • Pineal Bölge Menenjiomları,
Video: Behavioral Changes in the Brain Tumors (YouTube Chanel Dr. Mustafa Akgun)

Ayrıca bazı menejiomlar tavırlarına göre ayrı bir sınıflamaya da tabi tutulurlar. Anjioblastik Menenjiomlar ve Anaplastik Menenjiomlar gibi. Bazı hastalıklarda multiple menenjiom görülme olasılığı yüksektir. Bu hastalıkların başında Nörofibromatozis gelir.

Beyin Tümörlerinin Patofizyolojisi

Beyin Tümörlerinde Patofizyoloji

Meninkslerden Kaynaklanan Beyin Tümörleri

İnsan beyni, beyni kafatasından ayıran meninks adı verilen bir bağ dokusu zarları sistemi ile çevrilidir.

Bu üç katmanlı kaplama (dıştan içe) dura mater, araknoid mater ve pia materden oluşur.

Araknoid ve pia fiziksel olarak bağlantılıdır ve bu nedenle genellikle tek bir katman olarak kabul edilir, leptomeninksler.

Araknoid mater ile pia mater arasında beyin omurilik sıvısı (BOS) içeren subaraknoid boşluk bulunur.

Bu sıvı, beyin dokusunu desteklemek ve korumak için hücreler arasındaki dar boşluklarda ve beyindeki ventrikül adı verilen boşluklarda dolaşır.

Kan damarları, pia materin üzerindeki perivasküler boşluktan merkezi sinir sistemine girer.

Kan damarı duvarlarındaki hücreler sıkıca birleşerek beyni kan yoluyla girebilecek toksinlerden koruyan kan-beyin bariyerini oluşturur.

Beyin zarları, kafatası ile beyin maddesi arasında yer alır.

Menenjiyom adı verilen meninkslerden köken alan tümörler.

Beyin zarlarının tümörleri menenjiyomlardır ve genellikle iyi huyludurlar.

Teknik olarak bir beyin dokusu tümörü olmasalar da, beynin bulunduğu boşluğa çıkıntı yaparak semptomlara neden oldukları için genellikle beyin tümörleri olarak kabul edilirler.

Meningiomlar genellikle yavaş büyüyen tümörler oldukları için semptomlar ortaya çıktığında oldukça büyük olabilirler.

Menenjiyomların Sınıflandırılması

Menenjiyomlar, meninkslerden, beyni ve omuriliği çevreleyen koruyucu tabakalardan kaynaklanan tümörlerdir.

Histolojik (mikroskopik) görünümlerine ve meninksler içindeki yerleşimlerine göre birkaç alt tipe ayrılırlar.

En sık kullanılan sınıflandırma sistemi, aşağıdaki menenjiyom alt tiplerini tanıyan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflandırmasıdır:

Benign Menenjiyom (DSÖ derece I): Bu, menenjiyomun en yaygın alt tipidir ve yavaş büyüme ve iyi tanımlanmış sınırlar ile karakterizedir.

Genellikle cerrahi olarak çıkarılırlar ve tekrarlama riskleri düşüktür.

Atipik Menenjiyom (WHO derece II): Bu alt tip, iyi huylu ve kötü huylu menenjiyomlar arasında ara özelliklere sahiptir.

Biraz daha yüksek nüks riskine sahip oldukları ve iyi huylu meningiomlardan daha hızlı büyüyebilecekleri düşünülmektedir.

Malign Menenjiyom (DSÖ derece III): Bu alt tip nadirdir ve hızlı büyüme, lokal invaziv davranış ve yüksek nüks riski ile karakterizedir.

Ayrıca vücudun diğer bölgelerine yayılabilirler (metastaz yapabilirler).

Menenjiyomların genellikle yavaş büyüyen tümörler olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Ve menenjiyomların büyük çoğunluğu iyi huyludur. Bununla birlikte, en uygun tedavi sürecini belirlemek için bir nörolog veya beyin cerrahı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.

Beyin Dokusu (Madde) ve Beyni Destekleyen Hücrelerden Kaynaklanan Beyin Tümörleri

İnsanların ve diğer omurgalıların beyinleri çok yumuşak dokudan oluşur ve jelatin benzeri bir dokuya sahiptir.

Canlı beyin dokusunun dışı pembe bir renge (gri madde) ve içi neredeyse tamamen beyaza (beyaz madde) sahiptir ve hafif renk farklılıkları vardır.

Beynin en büyük üç bölümü (Madde) şunlardır:

Beyin zarı

Beyin sapı

Beyincik

Bu alanlar iki geniş hücre sınıfından oluşur: nöronlar ve glia hücreleri.

Bu iki tip, bir bütün olarak beyinde eşit sayıdadır, ancak serebral kortekste glial hücreler kabaca 4’e 1 nörondan fazladır.

Glia’nın yapısal destek, metabolik destek, izolasyon ve gelişim rehberliği dahil olmak üzere bir dizi kritik işlevi yerine getiren birkaç türü vardır.

Glial hücrelerin primer tümörlerine gliomalar denir ve teşhis edildiklerinde sıklıkla kötü huyludurlar.

Talamus ve hipotalamus diensefalonun ana bölümleridir ve altta hipofiz bezi ve epifiz bezi bulunur;

Hipofiz ve epifiz bezi tümörleri genellikle iyi huyludur.

Beyin sapı, büyük serebral korteks ile omurilik arasında yer alır.

Orta beyin, pons ve medulla oblongata’ya bölünmüştür.

Omurilik

Omurilik, merkezi sinir sisteminin bir parçası olarak kabul edilir.

Beyinle aynı hücrelerden oluşur: nöronlar ve glial hücreler.

Astrositomların Sınıflandırılması

Astrositomlar, merkezi sinir sistemindeki bir tür glial hücre olan astrositlerden kaynaklanan bir beyin tümörü türüdür.

Beynin ve omuriliğin herhangi bir yerinde meydana gelebilirler ve histolojik (mikroskopik) görünümlerine ve biyolojik davranışlarına göre birkaç alt tipe ayrılırlar.

En sık kullanılan sınıflandırma sistemi, aşağıdaki astrositom alt tiplerini tanıyan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflandırmasıdır:

Pilositik Astrositom (DSÖ derece I): Bu, astrositomun en iyi huylu şeklidir ve yavaş büyüme ve iyi tanımlanmış sınırlar ile karakterizedir. Genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.

Yaygın Astrositom (WHO derece II): Bu alt tip, pilositik astrositomlara kıyasla daha yaygın bir büyüme paterni ve daha yüksek malign transformasyon riski ile karakterize edilir.

Anaplastik Astrositom (WHO derece III): Bu alt tip, daha agresif davranış ve daha kötü huylu bir kanser türüne doğru daha yüksek bir ilerleme oranı ile karakterize edilir.

Glioblastoma (DSÖ derece IV): Bu, astrositomun en agresif şeklidir ve hızla büyüyen, az farklılaşmış hücrelerle karakterizedir.

Glioblastomalar yüksek nüks oranına ve kötü prognoza sahiptir.

Astrositomların davranışları ve prognozları açısından büyük farklılıklar gösterebileceğini not etmek önemlidir.

Ve en uygun tedavi sürecini belirlemek için bir nörolog veya beyin cerrahı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.

Video: Pathophysiology in Brain Tumors (Dr. Mustafa Akgun)
Beyin Tümörleri
Beyin Tümörleri

Beyin Tümörlerinde Tanı Tanı Yöntemleri

Spesifik veya tekil bir semptom veya belirti olmamasına rağmen, semptomların bir kombinasyonunun varlığı ve diğer nedenlere karşılık gelen belirtilerin olmaması, beyin tümörü olasılığının araştırılması için bir gösterge olabilir.

Beyin tümörleri, vücudun başka yerlerinde bulunan tümörlerle tanı ve tedavi söz konusu olduğunda benzer özelliklere ve engellere sahiptir.

Ancak bulundukları organın özelliklerini yakından takip eden belirli sorunlar yaratırlar.

Teşhis genellikle tıbbi geçmişe ve mevcut semptomlara dikkat çeken bir tıbbi öykü alarak başlar.

Klinik ve laboratuvar incelemeleri, semptomların nedeni olarak enfeksiyonları dışlamaya hizmet edecektir.

Bu aşamadaki muayeneler gözleri, kulak burun boğaz (veya KBB) ve elektrofizyolojik muayeneleri içerebilir.

Elektroensefalografi (EEG) kullanımı beyin tümörlerinin teşhisinde sıklıkla rol oynar.

Beyin tümörleri, vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerle karşılaştırıldığında teşhis için zorluk teşkil eder.

Yaygın olarak, radyoaktif izleyiciler, tümör hücrelerinin yüksek aktivitesi nedeniyle tümörlerde büyük hacimlerde alınır ve tümörün radyoaktif olarak görüntülenmesine olanak tanır.

Bununla birlikte, beynin çoğu, hangi maddelerin beyne geçmesine izin verildiği üzerinde sıkı bir kontrol uygulayan bir zar olan kan-beyin bariyeri (BBB) ile kandan ayrılır.

Bu nedenle, vücudun diğer bölgelerindeki tümörlere kolayca ulaşabilen birçok izleyici, tümör tarafından BBB’de bir bozulma olana kadar beyin tümörlerine ulaşamayacaktır.

BBB’nin bozulması MRI veya CT taraması ile iyi bir şekilde görüntülenir ve bu nedenle malign gliomalar, menenjiyomlar ve beyin metastazları için ana tanısal gösterge olarak kabul edilir.

Beyin omurilik sıvısının (BOS) beyinden geçişinin şişmesi veya tıkanması kafa içi basınç artışının (erken) belirtilerine neden olabilir.

Klinik olarak baş ağrısına, kusmaya veya değişen bilinç durumuna dönüşür ve çocuklarda kafatasının çapına ve bıngıldakların şişmesine dönüşür.

Endokrin disfonksiyonları gibi daha karmaşık semptomlar, doktorları beyin tümörlerini dışlamamaları konusunda uyarmalıdır.

Bilateral geçici görme alanı kusuru (optik kiazmanın sıkışmasına bağlı olarak) veya gözbebeğinin genişlemesi.

Ve bilişsel ve davranışsal bozukluk (muhakeme bozukluğu, hafıza kaybı, tanıma eksikliği dahil) gibi yavaş yavaş gelişen veya ani başlayan fokal nörolojik semptomların ortaya çıkması.

Mekansal yönelim bozuklukları), kişilik veya duygusal değişiklikler, hemiparezi, hipoestezi, afazi, ataksi, görme alanı bozukluğu.

Koku alma duyusunda bozulma, işitme bozukluğu, yüz felci, çift görme veya titreme, vücudun bir tarafında felç gibi daha şiddetli semptomlar hemipleji.

Negatif epilepsi öyküsü olan bir hastada epileptik nöbetler, beyin tümörü olasılığını artırmalıdır.

Video: Diagnosis of The Brain Tumors Diagnostic Methods (Dr. Mustafa Akgun)

Beyin tümörleri çeşitleri nelerdir

Akustik Nöroma

Akustik nöroma sekizinci kraniyal sinirde gelişen, kanser özelliği olmayan kitle şeklinde bir büyümedir. Aynı zamanda vestibülokoklear sinir olarak bilinen sinir, iç kulağı beyne bağlar ve iki farklı bölümden oluşur. Bir kısmı ses iletiminde rol oynar; diğeriyse iç kulaktan beyne denge bilgisi gönderir. Bazen vestibüler schwannomlar veya nörilemmoma olarak da adlandırılan akustik nöroma, genellikle birkaç yıllık bir süre içinde yavaş yavaş büyür. Akustik nöromaların bilateral olduğu durumlarda Nörofibromatozis hastalığı düşünülmelidir ve tüm sinir sistemi taranmalıdır.

Hipofiz Adenomu

Çoğunlukla iyi huylu tümörler olup kafatasının tabanında ve beynin altında yerleşmiş olan hipofiz bezinden kaynaklanır. Hipofiz bezi vücudumuzdaki birçok hormonun salgılanmasını ve vücudun su dengesini sağlayan merkezi ve hayati bir organdır. Buradan kaynaklanan tümörler ya fazla hormon salgısına bağlı olarak ya da aşırı büyüyerek çevre dokulara yaptığı bası ve yayılma nedeniyle belirti verirler. Hormon salgılamayan adenomlar genellikle yavaş büyürler ve yıllarca belirti vermeden kalabilirler. Hormon salgılayanlar ise hormonların vücutta ortaya çıkardığı etkiler nedeniyle erken belirti verirler.

Astrositomalar

Glial hücreler beyindeki fonksiyonel sinir hücrelerini (nöronları) destekleyen hücrelerdir. En sık hücre tipi astrositler olup astrositomalar glial tümörlerin bir tipidir. Gliomların %75’inden den fazlası astrositomdur. Gliomların diğer tipleri oligodendrogliom ve epandimomlardır. Pilositik astrositomlar içinde nadir rastlanan pilositik astrositom en benign tip olup çoğunlukla çocuklarda görülür. Astrositomların en malign tipi vücuttaki en malign tümörlerden biri olan glioblastomadır.

Hemanjioblastom

Hemanjioblastomlar, büyük çoğunluğu serebellar lokalizasyonda, erişkin ve genç erişkin çağda görülen tümörlerdir. Medulla, spinal kord, serebralhemisferlerde, meninkslerde ve retinada da görülebilir. Tüm intrakranial kitleler içinde %1-2 oranında bulunur. En sık serebellar paramedian lokalizasyonda bulunur. İyi sınırlı kitleler olmasına rağmen komşu nöral parankimde fokal mikroinvazyon gösterebilirler.

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Dr. Mustafa Akgün
WhatsApp iletişimi için buradan bağlantı kurabilirsiniz.
MR, CD göndermek için mail (drmustafaakgun@gmail.com) atabilirsiniz.

Medikal ağrı tedavilerimizle ilgili burayı tıklayarak detaylı bilgi alabilir, aklınıza takılan soruları bize iletmek için sosyal medya hesaplarımızı (Facebook, Instagram) ya da Whatsapp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz.

Medikal Ağrı tedavileri

Acısız, uzun süre etkili, uygulamayı müteakip etki eden uygulamalardır. Tedavi sağlayan ağrı tedavileri eldeki gerekli uzmanlık bilgisi ve uygun teknik donanıma sahip olmayı gerekir. Konuya ilişkin lütfen sadece uzman hekimlerden destek alınız.

Bel ağrısı tedavisinde kullandığımız enjeksiyonlar

 • Epidural ve transforaminal enjeksiyonlar.
 • Sinir kökü blokları.
 • Faset eklem enjeksiyonları.
 • Sakroiliak eklem enjeksiyonları.

Bel ağrısı tedavisinde en çok uygulanan enjeksiyon yöntemi tüm dünyada olduğu gibi epidural ve transforaminal enjeksiyonlardır. Epidural enjeksiyon, güçlü yangı giderici etkileri olan ilaçların omurga kanalı içine uygulanmasıdır. Dünyada 40 yıldan fazla zamandan beri omurga kaynaklı çeşitli ağrıların tedavisinde kullanılan, iyi sonuçlar alınmasını sağlayan ve yan etkileri çok az olan bir işlemdir.

Bel ağrısı tedavisi ile ilgili yazımızın tamamını okumak için burayı kullanabilirsiniz.

Kriyocerrahi Teknolojisi

Bu prosedürün en önemli avantajlarından birisi ağrı ve kanamaların oldukça az olduğu invaziv olmayan bir işlem olmasıdır. Normal ameliyata giremeyecek kişiler ve yaşlılar için oldukça elverişli bir teknik olan Kriyocerrahi sırasında tümörlü doku etrafındaki sağlıklı hücre ve dokulara diğer yöntemlere oranla daha az zarar gelir. Günümüzde Kriyocerrahi birçok kanser türünün tedavisinde kullanılmaktadır.

Kriyocerrahi ve ağrı tedavileri ile ilgili yazımızın devamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Faset Eklem Enjeksiyonu

Faset eklem enjeksiyonunun iki nedeni vardır: teşhis (ağrının kaynağını belirlemek için) ve tedavi (tespit edilen anormalliği tedavi etmek için). Bel ağrılarının çoğu, birkaç hafta içinde kendiliğinden veya dinlenme, antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi veya egzersiz gibi geleneksel tedavilerle iyileşecektir. Altı haftadan daha uzun bir süredir bel ağrısından mustaripseniz ve geleneksel tedavi yöntemlerinin yardımı olmadıysa, doktorunuz omurganın yapılarını incelemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi teşhise yönelik testler isteyebilir.

Faset Eklem Enjeksiyonu ile ilgili detaylara alttaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bel fıtığı Tedavisinde
Bel fıtığında alternatif tedavi seçeneği Hidrodiskektomi.

Perkütan Hidrodiskektomi (Hydrosurgery) ile Bel Fıtığı Tedavisi

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Mentamove Rahabilitasyon
Mentamove Rehabilitasyon İnme, Beyi Ameliyatı Sonrası ve Farklı Nedenlerle Oluşan Felçlerin Tedavisinde Kullanılan Bir Rehabilitasyon Ajanıdır.