Kronik kas-iskelet ağrısı olan hastalarda proloterapi: sistematik derleme ve meta-analiz.

Arka plan

Gevşemiş bağ ve tendonların iyileşmesini uyaran proloterapi, kronik kas-iskelet ağrısı için uygun maliyetli ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Faydaları; enjeksiyon protokollerinden, karşılaştırmalı rejimlerden ve değerlendirme ölçeklerinden etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, kronik kas-iskelet ağrısı için uzun süreli bir tedavi olarak dekstroz proloterapisinin etkinliğini belirlemekti.

Yöntemler

Mart 2019’a yayınlanmış; Medline, Embase, Cochrane Central, KoreaMed, and KMbase veri tabanları tarandı. Dekstroz proloterapisinin etkisini anlayabilmek amacıyla; egzersiz, salin, trombositten zengin plazma (PRP) ve steroid enjeksiyonu gibi tedavilerin etkileriyle karşılaştırma yapılan randomize kontrollü çalışmaları dahil ettik. Birincil sonuç, günlük yaşamda ağrı skoru değişikliğiydi.

Analiz

Son analize 750 katılımcıyı içeren on çalışma dahil edildi. Dekstroz proloterapisinden 6 ay ila 1 yıl sonra ağrı skorları, salin enjeksiyonu (standartlaştırılmış ortalama fark [SMD] -0.44; %95 güven aralığı [CI] -0.76 ila -0.11, P = 0.008) ve egzersize (SMD – 0.42; %95 CI -0.77 ila -0.07, P = 0.02). Proloterapi, trombositten zengin plazma (PRP) veya steroid enjeksiyonuna benzer sonuçlar verdi ve ağrı skorunda anlamlı bir fark göstermedi.

Sonuç

Dekstroz proloterapisi kronik ağrı tedavisinde salin enjeksiyonu veya egzersize göre daha etkilidir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33348947/